PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o pravidlech a postupech při zpracování osobních údajů společností SPOLUPRÁCE s.r.o. Veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Správce osobních údajů: SPOLUPRÁCE s.r.o., IČ: 26415607, se sídlem Bělohorská 39, 169 00 Praha 6, kontaktní email: spoluprace@cooperation.cz, tel.: +420 222 351 750, (dále jen SPOLUPRÁCE)

Subjekty údajů: Fyzické osoby, jejichž osobní údaje SPOLUPRÁCE zpracovává.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: SPOLUPRÁCE nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: SPOLUPRÁCE nepředává osobní údaje shromažďované prostřednictvím našich webových stránek do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Osobní údaje SPOLUPRÁCE zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 5 let od ukončení smluvního vztahu. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů SPOLUPRÁCE zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy. V případě potřeby použití osobních údajů pro ochranu oprávněných zájmů správce, SPOLUPRÁCE zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou k uplatnění těchto práv.

Automatizované individuální rozhodování: SPOLUPRÁCE neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125. 

II. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPOLUPRÁCE získává osobní údaje přímo od subjektů údajů:

·       Vyplněním kontaktního formuláře na webových stránkách

·       Vyplněním objednávkového formuláře na webových stránkách

SPOLUPRÁCE získává osobní údaje od vysílající organizace (zaměstnavatele):

jedná-li se o firemní služby (rozvojový program, koučování, poradenství, diagnostika, on-line poradna apod.), na které vysílá fyzické osoby společnost (např. své zaměstnance apod.), SPOLUPRÁCE získává některé z osobních údajů od vysílající společnosti. V takovém případě je vysílající společnost povinna splnit vůči subjektům údajů informační povinnost dle Nařízení, zajistit jejich souhlasy ke zpracování osobních údajů, pokud jsou právními předpisy vyžadovány, a dodržovat další povinnosti uložené Nařízením správci osobních údajů.

III. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ, ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ

Účel zpracování: Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány na základě následujících právních titulů:

·       plnění smlouvy (poskytování služeb);

·       plnění právních povinností SPOLUPRÁCE;

·       oprávněný zájem SPOLUPRÁCE (vymáhání pohledávek);

·       platný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Rozsah zpracování:

• identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, pracovní pozice, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa;

• elektronické kontaktní údaje: telefon, e-mailová adresa;

• jiné elektronické údaje: IP adresa;

V případě, že má SPOLUPRÁCE v úmyslu zpracovávat jiný osobní údaj, než je uvedený v tomto článku, případně pro jiné účely (např. e-mail pro zasílání obchodních sdělení), může tak činit pouze na základě platně uděleného písemného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje subjekt údajů svobodně a zcela dobrovolně, přičemž svůj souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat.

IV. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí osobě. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů SPOLUPRÁCE předává orgánům státní správy či jiným příslušným úřadům pouze v případech, kdy jí tak ukládá zákon.

Zpracovateli osobních údajů jsou:

·       pověření zaměstnanci SPOLUPRÁCE

·       externí spolupracovníci – konzultanti/koučové/ lektoři, kteří jsou smluvně pověřeni poskytováním služeb nabízených SPOLUPRACÍ

·       společnosti poskytující diagnostické nástroje, které SPOLUPRÁCE využívá;

·       společnosti zabývající se IT řešením, které jsou pověřeny k provádění IT administrace softwarových programů, které SPOLUPRÁCE využívá;

·       účetní společnost, která je pověřena k provádění účetních operací.

Zpracování osobních údajů mohou pro SPOLUPRÁCI provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

V. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Práva subjektu údajů: Subjekt údajů má:

a. právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od SPOLUPRÁCE potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat od SPOLUPRÁCE opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Subjekt údajů má zároveň právo získat kopii zpracovaných osobních údajů.

b. právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby SPOLUPRÁCE bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a které SPOLUPRÁCE předá, příp. doplnila neúplné osobní údaje.

c. právo na výmaz osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby SPOLUPRÁCE bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se ho týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a další případy stanovení v Nařízení.

d. právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby SPOLUPRÁCE omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby SPOLUPRÁCE mohla přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) SPOLUPRÁCE již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody SPOLUPRÁCE převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

e. právo vznést námitku proti zpracování

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, které SPOLUPRÁCE zpracovává z důvodu jeho oprávněného zájmu. SPOLUPRÁCE v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

f. Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl SPOLUPRÁCE, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu SPOLUPRÁCE, které byly osobní údaje poskytnuty, bránila, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

g. právo odvolat souhlas: Subjekt údajů má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které nejsou nezbytné pro splnění smlouvy nebo nejsou nezbytné pro splnění právních povinností SPOLUPRÁCE, kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu spoluprace@cooperation.cz.

h. právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se subjekt údajů domnívá, že SPOLUPRÁCE nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu.

i. právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

SPOLUPRÁCE je povinna oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, SPOLUPRÁCE informuje subjekt údajů o těchto příjemcích.

j. právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů


Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí SPOLUPRÁCE toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

Odeslat emailem

Odeslat